کمترین: 
1851000
بیشترین: 
1970000
قیمت تقلبی: 
1958000
زمان: 
1/19 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 19 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1958000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1915000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1930000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1925000},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1942000},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1851000},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1955000},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1970000},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1960000},{"date":"1398/01/19 20:00","price":1958000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399