کمترین: 
2153870
بیشترین: 
2208190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2208190
زمان: 
1/19 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 19 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2208190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":2154310},{"date":"1398/01/19 13:00","price":2166230},{"date":"1398/01/19 14:00","price":2153870},{"date":"1398/01/19 15:00","price":2168440},{"date":"1398/01/19 16:00","price":2175510},{"date":"1398/01/19 17:00","price":2186110},{"date":"1398/01/19 18:00","price":2198030},{"date":"1398/01/19 19:00","price":2188310},{"date":"1398/01/19 20:00","price":2208190}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399