کمترین: 
23.86
بیشترین: 
24.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.29
زمان: 
1/19 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 19 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 24.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 11:08","price":24.26},{"date":"1398/01/19 11:32","price":23.86},{"date":"1398/01/19 12:08","price":24.19},{"date":"1398/01/19 12:32","price":23.95},{"date":"1398/01/19 13:08","price":24.09},{"date":"1398/01/19 13:32","price":24.07},{"date":"1398/01/19 14:08","price":24.35},{"date":"1398/01/19 14:32","price":24.24},{"date":"1398/01/19 15:08","price":24.39},{"date":"1398/01/19 15:32","price":24.48},{"date":"1398/01/19 16:08","price":24.7},{"date":"1398/01/19 16:32","price":24.55},{"date":"1398/01/19 17:08","price":24.35},{"date":"1398/01/19 17:32","price":24.13},{"date":"1398/01/19 18:08","price":24.23},{"date":"1398/01/19 18:32","price":23.96},{"date":"1398/01/19 19:08","price":23.88},{"date":"1398/01/19 19:32","price":24.09},{"date":"1398/01/19 20:08","price":24.24},{"date":"1398/01/19 20:32","price":24.31},{"date":"1398/01/19 21:08","price":24.29}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398