کمترین: 
624.38
بیشترین: 
628.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626.88
زمان: 
1/19 23:32
قیمت گازوئیل امروز 19 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 626.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 05:08","price":626.13},{"date":"1398/01/19 05:32","price":626.63},{"date":"1398/01/19 06:08","price":625.38},{"date":"1398/01/19 06:32","price":626},{"date":"1398/01/19 07:08","price":625.88},{"date":"1398/01/19 07:32","price":626.38},{"date":"1398/01/19 08:08","price":625.75},{"date":"1398/01/19 08:32","price":625.5},{"date":"1398/01/19 09:08","price":625.25},{"date":"1398/01/19 10:08","price":625.13},{"date":"1398/01/19 11:08","price":625.75},{"date":"1398/01/19 11:32","price":626.13},{"date":"1398/01/19 12:08","price":627},{"date":"1398/01/19 12:32","price":626.13},{"date":"1398/01/19 13:08","price":628.63},{"date":"1398/01/19 13:32","price":627.38},{"date":"1398/01/19 14:08","price":628.38},{"date":"1398/01/19 14:32","price":626.63},{"date":"1398/01/19 15:08","price":628.38},{"date":"1398/01/19 15:32","price":627.88},{"date":"1398/01/19 16:08","price":627},{"date":"1398/01/19 16:32","price":627.13},{"date":"1398/01/19 17:08","price":626.5},{"date":"1398/01/19 17:32","price":624.38},{"date":"1398/01/19 18:08","price":626.88},{"date":"1398/01/19 18:32","price":626.38},{"date":"1398/01/19 19:08","price":627.13},{"date":"1398/01/19 19:32","price":627.75},{"date":"1398/01/19 20:08","price":627},{"date":"1398/01/19 20:32","price":628.88},{"date":"1398/01/19 21:08","price":627.63},{"date":"1398/01/19 21:32","price":628.75},{"date":"1398/01/19 22:08","price":628},{"date":"1398/01/19 22:32","price":628.75},{"date":"1398/01/19 23:08","price":627.25},{"date":"1398/01/19 23:32","price":626.88}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398