کمترین: 
70.5
بیشترین: 
71.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.05
زمان: 
1/19 23:32
قیمت نفت برنت امروز 19 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 71.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 05:08","price":70.7},{"date":"1398/01/19 06:08","price":70.59},{"date":"1398/01/19 06:32","price":70.71},{"date":"1398/01/19 07:08","price":70.72},{"date":"1398/01/19 07:32","price":70.78},{"date":"1398/01/19 08:08","price":70.72},{"date":"1398/01/19 08:32","price":70.67},{"date":"1398/01/19 09:08","price":70.66},{"date":"1398/01/19 09:32","price":70.65},{"date":"1398/01/19 10:08","price":70.61},{"date":"1398/01/19 10:32","price":70.65},{"date":"1398/01/19 11:08","price":70.66},{"date":"1398/01/19 11:32","price":70.62},{"date":"1398/01/19 12:08","price":70.71},{"date":"1398/01/19 12:32","price":70.61},{"date":"1398/01/19 13:08","price":70.78},{"date":"1398/01/19 13:32","price":70.67},{"date":"1398/01/19 14:08","price":70.79},{"date":"1398/01/19 14:32","price":70.56},{"date":"1398/01/19 15:08","price":70.81},{"date":"1398/01/19 15:32","price":70.71},{"date":"1398/01/19 16:08","price":70.66},{"date":"1398/01/19 16:32","price":70.65},{"date":"1398/01/19 17:08","price":70.6},{"date":"1398/01/19 17:32","price":70.5},{"date":"1398/01/19 18:08","price":70.74},{"date":"1398/01/19 18:32","price":70.72},{"date":"1398/01/19 19:08","price":70.84},{"date":"1398/01/19 19:32","price":70.85},{"date":"1398/01/19 20:08","price":70.94},{"date":"1398/01/19 20:32","price":71.09},{"date":"1398/01/19 21:08","price":71},{"date":"1398/01/19 21:32","price":71.06},{"date":"1398/01/19 22:08","price":70.99},{"date":"1398/01/19 22:32","price":71.16},{"date":"1398/01/19 23:08","price":71.06},{"date":"1398/01/19 23:32","price":71.05}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398