کمترین: 
2.664
بیشترین: 
2.718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.71
زمان: 
1/19 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 19 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 03:08","price":2.668},{"date":"1398/01/19 03:32","price":2.67},{"date":"1398/01/19 04:08","price":2.671},{"date":"1398/01/19 04:32","price":2.672},{"date":"1398/01/19 05:08","price":2.674},{"date":"1398/01/19 05:32","price":2.673},{"date":"1398/01/19 06:32","price":2.675},{"date":"1398/01/19 07:08","price":2.677},{"date":"1398/01/19 07:32","price":2.678},{"date":"1398/01/19 08:08","price":2.679},{"date":"1398/01/19 08:32","price":2.676},{"date":"1398/01/19 09:32","price":2.678},{"date":"1398/01/19 10:08","price":2.676},{"date":"1398/01/19 11:08","price":2.678},{"date":"1398/01/19 12:08","price":2.687},{"date":"1398/01/19 13:08","price":2.683},{"date":"1398/01/19 13:32","price":2.682},{"date":"1398/01/19 14:08","price":2.679},{"date":"1398/01/19 14:32","price":2.678},{"date":"1398/01/19 15:08","price":2.675},{"date":"1398/01/19 15:32","price":2.676},{"date":"1398/01/19 16:08","price":2.668},{"date":"1398/01/19 16:32","price":2.664},{"date":"1398/01/19 17:08","price":2.67},{"date":"1398/01/19 17:32","price":2.696},{"date":"1398/01/19 18:08","price":2.694},{"date":"1398/01/19 18:32","price":2.696},{"date":"1398/01/19 19:08","price":2.708},{"date":"1398/01/19 19:32","price":2.704},{"date":"1398/01/19 20:08","price":2.712},{"date":"1398/01/19 20:32","price":2.718},{"date":"1398/01/19 21:08","price":2.702},{"date":"1398/01/19 21:32","price":2.71},{"date":"1398/01/19 22:08","price":2.708},{"date":"1398/01/19 22:32","price":2.707},{"date":"1398/01/19 23:08","price":2.71}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398