کمترین: 
1.9735
بیشترین: 
1.988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9865
زمان: 
1/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1.9865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 03:08","price":1.9825},{"date":"1398/01/19 03:32","price":1.9795},{"date":"1398/01/19 04:08","price":1.9825},{"date":"1398/01/19 04:32","price":1.9835},{"date":"1398/01/19 05:08","price":1.9845},{"date":"1398/01/19 05:32","price":1.9847},{"date":"1398/01/19 06:08","price":1.9835},{"date":"1398/01/19 06:32","price":1.9845},{"date":"1398/01/19 07:08","price":1.9848},{"date":"1398/01/19 07:32","price":1.9855},{"date":"1398/01/19 08:08","price":1.984},{"date":"1398/01/19 08:32","price":1.9825},{"date":"1398/01/19 09:32","price":1.982},{"date":"1398/01/19 10:08","price":1.9811},{"date":"1398/01/19 10:32","price":1.9815},{"date":"1398/01/19 11:08","price":1.9825},{"date":"1398/01/19 11:32","price":1.9827},{"date":"1398/01/19 12:08","price":1.984},{"date":"1398/01/19 12:32","price":1.9805},{"date":"1398/01/19 13:08","price":1.988},{"date":"1398/01/19 13:32","price":1.9845},{"date":"1398/01/19 14:08","price":1.9856},{"date":"1398/01/19 14:32","price":1.98},{"date":"1398/01/19 15:08","price":1.9834},{"date":"1398/01/19 15:32","price":1.9801},{"date":"1398/01/19 16:08","price":1.978},{"date":"1398/01/19 16:32","price":1.9775},{"date":"1398/01/19 17:08","price":1.9765},{"date":"1398/01/19 17:32","price":1.9735},{"date":"1398/01/19 18:08","price":1.9765},{"date":"1398/01/19 18:32","price":1.9737},{"date":"1398/01/19 19:08","price":1.978},{"date":"1398/01/19 19:32","price":1.9804},{"date":"1398/01/19 20:32","price":1.9848},{"date":"1398/01/19 21:08","price":1.9825},{"date":"1398/01/19 21:32","price":1.9865},{"date":"1398/01/19 22:08","price":1.984},{"date":"1398/01/19 22:32","price":1.9852},{"date":"1398/01/19 23:08","price":1.9862},{"date":"1398/01/19 23:32","price":1.9865}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398