کمترین: 
2.0438
بیشترین: 
2.0623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0558
زمان: 
1/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2.0558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 03:08","price":2.0521},{"date":"1398/01/19 03:32","price":2.0515},{"date":"1398/01/19 04:08","price":2.0518},{"date":"1398/01/19 04:32","price":2.0522},{"date":"1398/01/19 05:08","price":2.052},{"date":"1398/01/19 05:32","price":2.0517},{"date":"1398/01/19 06:08","price":2.0514},{"date":"1398/01/19 06:32","price":2.0519},{"date":"1398/01/19 07:32","price":2.0528},{"date":"1398/01/19 08:08","price":2.0511},{"date":"1398/01/19 08:32","price":2.05},{"date":"1398/01/19 09:08","price":2.0497},{"date":"1398/01/19 09:32","price":2.0496},{"date":"1398/01/19 10:08","price":2.048},{"date":"1398/01/19 10:32","price":2.049},{"date":"1398/01/19 11:08","price":2.0503},{"date":"1398/01/19 11:32","price":2.0511},{"date":"1398/01/19 12:08","price":2.0539},{"date":"1398/01/19 12:32","price":2.051},{"date":"1398/01/19 13:08","price":2.0575},{"date":"1398/01/19 13:32","price":2.0534},{"date":"1398/01/19 14:08","price":2.0575},{"date":"1398/01/19 14:32","price":2.0521},{"date":"1398/01/19 15:08","price":2.0582},{"date":"1398/01/19 15:32","price":2.0556},{"date":"1398/01/19 16:08","price":2.0522},{"date":"1398/01/19 16:32","price":2.053},{"date":"1398/01/19 17:08","price":2.051},{"date":"1398/01/19 17:32","price":2.0438},{"date":"1398/01/19 18:08","price":2.0531},{"date":"1398/01/19 18:32","price":2.0522},{"date":"1398/01/19 19:08","price":2.0541},{"date":"1398/01/19 19:32","price":2.0555},{"date":"1398/01/19 20:08","price":2.0551},{"date":"1398/01/19 20:32","price":2.0623},{"date":"1398/01/19 21:08","price":2.0572},{"date":"1398/01/19 21:32","price":2.0614},{"date":"1398/01/19 22:08","price":2.0597},{"date":"1398/01/19 22:32","price":2.0614},{"date":"1398/01/19 23:08","price":2.0551},{"date":"1398/01/19 23:32","price":2.0558}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398