کمترین: 
63.2
بیشترین: 
64.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.35
زمان: 
1/19 23:32
قیمت نفت سبک امروز 19 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 64.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 03:08","price":63.44},{"date":"1398/01/19 03:32","price":63.42},{"date":"1398/01/19 04:08","price":63.44},{"date":"1398/01/19 04:32","price":63.42},{"date":"1398/01/19 05:08","price":63.45},{"date":"1398/01/19 05:32","price":63.46},{"date":"1398/01/19 06:08","price":63.41},{"date":"1398/01/19 06:32","price":63.47},{"date":"1398/01/19 07:08","price":63.45},{"date":"1398/01/19 07:32","price":63.47},{"date":"1398/01/19 08:08","price":63.42},{"date":"1398/01/19 09:08","price":63.39},{"date":"1398/01/19 09:32","price":63.38},{"date":"1398/01/19 10:08","price":63.34},{"date":"1398/01/19 10:32","price":63.37},{"date":"1398/01/19 11:08","price":63.36},{"date":"1398/01/19 11:32","price":63.38},{"date":"1398/01/19 12:08","price":63.42},{"date":"1398/01/19 12:32","price":63.34},{"date":"1398/01/19 13:08","price":63.47},{"date":"1398/01/19 13:32","price":63.37},{"date":"1398/01/19 14:08","price":63.47},{"date":"1398/01/19 14:32","price":63.33},{"date":"1398/01/19 15:08","price":63.51},{"date":"1398/01/19 15:32","price":63.4},{"date":"1398/01/19 16:08","price":63.36},{"date":"1398/01/19 16:32","price":63.33},{"date":"1398/01/19 17:08","price":63.27},{"date":"1398/01/19 17:32","price":63.2},{"date":"1398/01/19 18:08","price":63.64},{"date":"1398/01/19 18:32","price":63.88},{"date":"1398/01/19 19:08","price":64.16},{"date":"1398/01/19 19:32","price":64.11},{"date":"1398/01/19 20:08","price":64.03},{"date":"1398/01/19 20:32","price":64.19},{"date":"1398/01/19 21:08","price":64.06},{"date":"1398/01/19 21:32","price":64.22},{"date":"1398/01/19 22:08","price":64.19},{"date":"1398/01/19 22:32","price":64.43},{"date":"1398/01/19 23:08","price":64.39},{"date":"1398/01/19 23:32","price":64.35}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398