کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/19 23:40
قیمت dsعنوان امروز 19 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 19 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 00:00","price":0},{"date":"1398/01/19 00:00","price":0},{"date":"1398/01/19 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 00:30","price":0},{"date":"1398/01/19 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 00:35","price":0},{"date":"1398/01/19 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 01:00","price":0},{"date":"1398/01/19 01:00","price":0},{"date":"1398/01/19 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 01:30","price":0},{"date":"1398/01/19 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 01:35","price":0},{"date":"1398/01/19 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 02:00","price":0},{"date":"1398/01/19 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 02:30","price":0},{"date":"1398/01/19 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 02:35","price":0},{"date":"1398/01/19 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 03:00","price":0},{"date":"1398/01/19 03:00","price":0},{"date":"1398/01/19 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 03:30","price":0},{"date":"1398/01/19 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 03:35","price":0},{"date":"1398/01/19 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 04:00","price":0},{"date":"1398/01/19 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 04:30","price":0},{"date":"1398/01/19 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 04:35","price":0},{"date":"1398/01/19 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 05:00","price":0},{"date":"1398/01/19 05:00","price":0},{"date":"1398/01/19 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 05:30","price":0},{"date":"1398/01/19 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 05:35","price":0},{"date":"1398/01/19 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 06:00","price":0},{"date":"1398/01/19 06:00","price":0},{"date":"1398/01/19 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 06:30","price":0},{"date":"1398/01/19 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 06:35","price":0},{"date":"1398/01/19 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 07:00","price":0},{"date":"1398/01/19 07:00","price":0},{"date":"1398/01/19 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 07:30","price":0},{"date":"1398/01/19 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 07:35","price":0},{"date":"1398/01/19 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 08:00","price":0},{"date":"1398/01/19 08:00","price":0},{"date":"1398/01/19 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 08:30","price":0},{"date":"1398/01/19 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 08:35","price":0},{"date":"1398/01/19 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 09:00","price":0},{"date":"1398/01/19 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 09:30","price":0},{"date":"1398/01/19 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 09:35","price":0},{"date":"1398/01/19 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 10:00","price":0},{"date":"1398/01/19 10:00","price":0},{"date":"1398/01/19 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 10:30","price":0},{"date":"1398/01/19 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 10:35","price":0},{"date":"1398/01/19 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 11:00","price":0},{"date":"1398/01/19 11:00","price":0},{"date":"1398/01/19 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 11:30","price":0},{"date":"1398/01/19 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 11:35","price":0},{"date":"1398/01/19 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 12:00","price":0},{"date":"1398/01/19 12:00","price":0},{"date":"1398/01/19 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 12:30","price":0},{"date":"1398/01/19 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 12:35","price":0},{"date":"1398/01/19 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 13:00","price":0},{"date":"1398/01/19 13:00","price":0},{"date":"1398/01/19 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 13:30","price":0},{"date":"1398/01/19 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 13:35","price":0},{"date":"1398/01/19 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 14:00","price":0},{"date":"1398/01/19 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 14:30","price":0},{"date":"1398/01/19 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 14:35","price":0},{"date":"1398/01/19 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 15:00","price":0},{"date":"1398/01/19 15:00","price":0},{"date":"1398/01/19 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 15:30","price":0},{"date":"1398/01/19 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 15:35","price":0},{"date":"1398/01/19 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 16:00","price":0},{"date":"1398/01/19 16:00","price":0},{"date":"1398/01/19 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 16:30","price":0},{"date":"1398/01/19 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 16:35","price":0},{"date":"1398/01/19 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 17:00","price":0},{"date":"1398/01/19 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 17:30","price":0},{"date":"1398/01/19 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 17:35","price":0},{"date":"1398/01/19 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 18:00","price":0},{"date":"1398/01/19 18:00","price":0},{"date":"1398/01/19 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 18:30","price":0},{"date":"1398/01/19 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 18:35","price":0},{"date":"1398/01/19 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 19:00","price":0},{"date":"1398/01/19 19:00","price":0},{"date":"1398/01/19 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 19:30","price":0},{"date":"1398/01/19 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 19:35","price":0},{"date":"1398/01/19 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 20:00","price":0},{"date":"1398/01/19 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 20:30","price":0},{"date":"1398/01/19 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 20:35","price":0},{"date":"1398/01/19 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 21:00","price":0},{"date":"1398/01/19 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 21:30","price":0},{"date":"1398/01/19 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 21:35","price":0},{"date":"1398/01/19 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 22:00","price":0},{"date":"1398/01/19 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 22:30","price":0},{"date":"1398/01/19 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 22:35","price":0},{"date":"1398/01/19 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 23:00","price":0},{"date":"1398/01/19 23:00","price":0},{"date":"1398/01/19 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 23:30","price":0},{"date":"1398/01/19 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/19 23:35","price":0},{"date":"1398/01/19 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398