کمترین: 
1879500
بیشترین: 
1901500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1897500
زمان: 
1/18 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 18 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1897500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 13:00","price":1880500},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1879500},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1891500},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1889500},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1891500},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1901500},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1897500}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399