کمترین: 
1880000
بیشترین: 
1902000
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
1/18 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 18 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 13:00","price":1881000},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1880000},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1892000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1890000},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1892000},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1902000},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398