کمترین: 
2011
بیشترین: 
2028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2011
زمان: 
1/18 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 18 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 2011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":2027},{"date":"1398/01/18 13:00","price":2028},{"date":"1398/01/18 14:00","price":2027},{"date":"1398/01/18 15:00","price":2026},{"date":"1398/01/18 16:00","price":2028},{"date":"1398/01/18 17:00","price":2013},{"date":"1398/01/18 19:00","price":2011}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398