کمترین: 
35268
بیشترین: 
35558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35268
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 18 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 35268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":35539},{"date":"1398/01/18 13:00","price":35558},{"date":"1398/01/18 14:00","price":35542},{"date":"1398/01/18 15:00","price":35534},{"date":"1398/01/18 16:00","price":35558},{"date":"1398/01/18 17:00","price":35294},{"date":"1398/01/18 19:00","price":35268}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399