کمترین: 
34655
بیشترین: 
34939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34655
زمان: 
1/18 19:00
قیمت ریال عمان امروز 18 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 34655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":34921},{"date":"1398/01/18 13:00","price":34939},{"date":"1398/01/18 14:00","price":34924},{"date":"1398/01/18 15:00","price":34916},{"date":"1398/01/18 16:00","price":34939},{"date":"1398/01/18 17:00","price":34681},{"date":"1398/01/18 19:00","price":34655}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398