کمترین: 
1879000
بیشترین: 
1904000
قیمت تقلبی: 
1900000
زمان: 
1/18 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 18 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1900000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1879000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":1880000},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1883000},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1889000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1895000},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1897000},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1904000},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1900000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398