کمترین: 
2107940
بیشترین: 
2139730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2139730
زمان: 
1/18 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 2139730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":2115440},{"date":"1398/01/18 13:00","price":2107940},{"date":"1398/01/18 14:00","price":2112790},{"date":"1398/01/18 15:00","price":2127370},{"date":"1398/01/18 16:00","price":2136640},{"date":"1398/01/18 18:00","price":2132230},{"date":"1398/01/18 20:00","price":2139730}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398