کمترین: 
15195
بیشترین: 
15488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15299
زمان: 
1/18 20:00
قیمت یورو امروز 18 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 18 فروردین 1398 , 15299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 11:00","price":15195},{"date":"1398/01/18 12:00","price":15488},{"date":"1398/01/18 13:00","price":15415},{"date":"1398/01/18 14:00","price":15398},{"date":"1398/01/18 15:00","price":15408},{"date":"1398/01/18 16:00","price":15411},{"date":"1398/01/18 17:00","price":15289},{"date":"1398/01/18 18:00","price":15299},{"date":"1398/01/18 19:00","price":15301},{"date":"1398/01/18 20:00","price":15299}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399