کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/18 23:40
قیمت dsعنوان امروز 18 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 18 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 00:00","price":0},{"date":"1398/01/18 00:00","price":0},{"date":"1398/01/18 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 00:30","price":0},{"date":"1398/01/18 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 00:35","price":0},{"date":"1398/01/18 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 01:00","price":0},{"date":"1398/01/18 01:00","price":0},{"date":"1398/01/18 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 01:30","price":0},{"date":"1398/01/18 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 01:35","price":0},{"date":"1398/01/18 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 02:00","price":0},{"date":"1398/01/18 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 02:30","price":0},{"date":"1398/01/18 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 02:35","price":0},{"date":"1398/01/18 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 03:00","price":0},{"date":"1398/01/18 03:00","price":0},{"date":"1398/01/18 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 03:30","price":0},{"date":"1398/01/18 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 03:35","price":0},{"date":"1398/01/18 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 04:00","price":0},{"date":"1398/01/18 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 04:30","price":0},{"date":"1398/01/18 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 04:35","price":0},{"date":"1398/01/18 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 05:00","price":0},{"date":"1398/01/18 05:00","price":0},{"date":"1398/01/18 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 05:30","price":0},{"date":"1398/01/18 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 05:35","price":0},{"date":"1398/01/18 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 06:00","price":0},{"date":"1398/01/18 06:00","price":0},{"date":"1398/01/18 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 06:30","price":0},{"date":"1398/01/18 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 06:35","price":0},{"date":"1398/01/18 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 07:00","price":0},{"date":"1398/01/18 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 07:30","price":0},{"date":"1398/01/18 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 07:35","price":0},{"date":"1398/01/18 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 08:00","price":0},{"date":"1398/01/18 08:00","price":0},{"date":"1398/01/18 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 08:30","price":0},{"date":"1398/01/18 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 08:35","price":0},{"date":"1398/01/18 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 09:00","price":0},{"date":"1398/01/18 09:00","price":0},{"date":"1398/01/18 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 09:30","price":0},{"date":"1398/01/18 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 09:35","price":0},{"date":"1398/01/18 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 10:00","price":0},{"date":"1398/01/18 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 10:30","price":0},{"date":"1398/01/18 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 10:35","price":0},{"date":"1398/01/18 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 11:00","price":0},{"date":"1398/01/18 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 11:30","price":0},{"date":"1398/01/18 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 11:35","price":0},{"date":"1398/01/18 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 12:00","price":0},{"date":"1398/01/18 12:00","price":0},{"date":"1398/01/18 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 12:30","price":0},{"date":"1398/01/18 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 12:35","price":0},{"date":"1398/01/18 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 13:00","price":0},{"date":"1398/01/18 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 13:30","price":0},{"date":"1398/01/18 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 13:35","price":0},{"date":"1398/01/18 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 14:00","price":0},{"date":"1398/01/18 14:00","price":0},{"date":"1398/01/18 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 14:30","price":0},{"date":"1398/01/18 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 14:35","price":0},{"date":"1398/01/18 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 15:00","price":0},{"date":"1398/01/18 15:00","price":0},{"date":"1398/01/18 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 15:30","price":0},{"date":"1398/01/18 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 15:35","price":0},{"date":"1398/01/18 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 16:00","price":0},{"date":"1398/01/18 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 16:30","price":0},{"date":"1398/01/18 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 16:35","price":0},{"date":"1398/01/18 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 17:00","price":0},{"date":"1398/01/18 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 17:30","price":0},{"date":"1398/01/18 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 17:35","price":0},{"date":"1398/01/18 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 18:00","price":0},{"date":"1398/01/18 18:00","price":0},{"date":"1398/01/18 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 18:30","price":0},{"date":"1398/01/18 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 18:35","price":0},{"date":"1398/01/18 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 19:00","price":0},{"date":"1398/01/18 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 19:30","price":0},{"date":"1398/01/18 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 19:35","price":0},{"date":"1398/01/18 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 20:00","price":0},{"date":"1398/01/18 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 20:30","price":0},{"date":"1398/01/18 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 20:35","price":0},{"date":"1398/01/18 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 21:00","price":0},{"date":"1398/01/18 21:00","price":0},{"date":"1398/01/18 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 21:30","price":0},{"date":"1398/01/18 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 21:35","price":0},{"date":"1398/01/18 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 22:00","price":0},{"date":"1398/01/18 22:00","price":0},{"date":"1398/01/18 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 22:30","price":0},{"date":"1398/01/18 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 22:35","price":0},{"date":"1398/01/18 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 23:00","price":0},{"date":"1398/01/18 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 23:30","price":0},{"date":"1398/01/18 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/18 23:35","price":0},{"date":"1398/01/18 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398