کمترین: 
34760
بیشترین: 
34768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34768
زمان: 
1/17 13:00
قیمت دینار بحرین امروز 17 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 34768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":34760},{"date":"1398/01/17 13:00","price":34768}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398