کمترین: 
34155
بیشترین: 
34163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34163
زمان: 
1/17 13:00
قیمت ریال عمان امروز 17 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 34163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":34155},{"date":"1398/01/17 13:00","price":34163}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398