کمترین: 
1869000
بیشترین: 
1874000
قیمت تقلبی: 
1874000
زمان: 
1/17 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 17 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1874000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1871000},{"date":"1398/01/17 13:00","price":1872000},{"date":"1398/01/17 14:00","price":1869000},{"date":"1398/01/17 15:00","price":1873000},{"date":"1398/01/17 16:00","price":1870000},{"date":"1398/01/17 18:00","price":1869000},{"date":"1398/01/17 20:00","price":1874000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398