کمترین: 
1865000
بیشترین: 
1876000
قیمت تقلبی: 
1876000
زمان: 
1/17 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 17 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1876000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1868000},{"date":"1398/01/17 14:00","price":1865000},{"date":"1398/01/17 15:00","price":1874000},{"date":"1398/01/17 16:00","price":1870000},{"date":"1398/01/17 17:00","price":1872000},{"date":"1398/01/17 18:00","price":1866000},{"date":"1398/01/17 19:00","price":1871000},{"date":"1398/01/17 20:00","price":1876000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398