کمترین: 
2080110
بیشترین: 
2096900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2096900
زمان: 
1/17 19:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 17 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2096900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":2080110},{"date":"1398/01/17 13:00","price":2087620},{"date":"1398/01/17 14:00","price":2083650},{"date":"1398/01/17 15:00","price":2092040},{"date":"1398/01/17 16:00","price":2093360},{"date":"1398/01/17 17:00","price":2092920},{"date":"1398/01/17 18:00","price":2096010},{"date":"1398/01/17 19:00","price":2096900}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398