کمترین: 
2.045
بیشترین: 
2.0458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0456
زمان: 
1/17 01:32
قیمت نفت کوره امروز 17 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2.0456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:08","price":2.0458},{"date":"1398/01/17 00:32","price":2.045},{"date":"1398/01/17 01:08","price":2.0452},{"date":"1398/01/17 01:32","price":2.0456}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398