کمترین: 
63.24
بیشترین: 
63.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.27
زمان: 
1/17 02:08
قیمت نفت سبک امروز 17 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 63.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:08","price":63.3},{"date":"1398/01/17 00:32","price":63.27},{"date":"1398/01/17 01:08","price":63.29},{"date":"1398/01/17 01:32","price":63.24},{"date":"1398/01/17 02:08","price":63.27}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398