کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/17 23:40
قیمت dsعنوان امروز 17 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 17 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:00","price":0},{"date":"1398/01/17 00:00","price":0},{"date":"1398/01/17 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 00:30","price":0},{"date":"1398/01/17 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 00:35","price":0},{"date":"1398/01/17 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 01:00","price":0},{"date":"1398/01/17 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 01:30","price":0},{"date":"1398/01/17 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 01:35","price":0},{"date":"1398/01/17 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 02:00","price":0},{"date":"1398/01/17 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 02:30","price":0},{"date":"1398/01/17 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 02:35","price":0},{"date":"1398/01/17 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 03:00","price":0},{"date":"1398/01/17 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 03:30","price":0},{"date":"1398/01/17 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 03:35","price":0},{"date":"1398/01/17 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 04:00","price":0},{"date":"1398/01/17 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 04:30","price":0},{"date":"1398/01/17 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 04:35","price":0},{"date":"1398/01/17 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 05:00","price":0},{"date":"1398/01/17 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 05:30","price":0},{"date":"1398/01/17 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 05:35","price":0},{"date":"1398/01/17 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 06:00","price":0},{"date":"1398/01/17 06:00","price":0},{"date":"1398/01/17 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 06:30","price":0},{"date":"1398/01/17 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 06:35","price":0},{"date":"1398/01/17 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 07:35","price":0},{"date":"1398/01/17 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 08:00","price":0},{"date":"1398/01/17 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 08:30","price":0},{"date":"1398/01/17 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 08:35","price":0},{"date":"1398/01/17 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 09:00","price":0},{"date":"1398/01/17 09:00","price":0},{"date":"1398/01/17 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 09:30","price":0},{"date":"1398/01/17 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 09:35","price":0},{"date":"1398/01/17 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 10:00","price":0},{"date":"1398/01/17 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 10:30","price":0},{"date":"1398/01/17 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 10:35","price":0},{"date":"1398/01/17 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 11:00","price":0},{"date":"1398/01/17 11:00","price":0},{"date":"1398/01/17 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 11:30","price":0},{"date":"1398/01/17 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 11:35","price":0},{"date":"1398/01/17 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 12:00","price":0},{"date":"1398/01/17 12:00","price":0},{"date":"1398/01/17 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 12:30","price":0},{"date":"1398/01/17 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 12:35","price":0},{"date":"1398/01/17 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 13:00","price":0},{"date":"1398/01/17 13:00","price":0},{"date":"1398/01/17 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 13:30","price":0},{"date":"1398/01/17 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 13:35","price":0},{"date":"1398/01/17 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 14:00","price":0},{"date":"1398/01/17 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 14:30","price":0},{"date":"1398/01/17 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 14:35","price":0},{"date":"1398/01/17 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 15:00","price":0},{"date":"1398/01/17 15:00","price":0},{"date":"1398/01/17 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 15:30","price":0},{"date":"1398/01/17 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 15:35","price":0},{"date":"1398/01/17 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 16:00","price":0},{"date":"1398/01/17 16:00","price":0},{"date":"1398/01/17 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 16:30","price":0},{"date":"1398/01/17 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 16:35","price":0},{"date":"1398/01/17 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 17:00","price":0},{"date":"1398/01/17 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 17:30","price":0},{"date":"1398/01/17 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 17:35","price":0},{"date":"1398/01/17 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 18:00","price":0},{"date":"1398/01/17 18:00","price":0},{"date":"1398/01/17 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 18:30","price":0},{"date":"1398/01/17 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 18:35","price":0},{"date":"1398/01/17 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 19:00","price":0},{"date":"1398/01/17 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 19:30","price":0},{"date":"1398/01/17 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 19:35","price":0},{"date":"1398/01/17 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 20:00","price":0},{"date":"1398/01/17 20:00","price":0},{"date":"1398/01/17 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 20:30","price":0},{"date":"1398/01/17 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 20:35","price":0},{"date":"1398/01/17 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 21:00","price":0},{"date":"1398/01/17 21:00","price":0},{"date":"1398/01/17 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 21:30","price":0},{"date":"1398/01/17 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 21:35","price":0},{"date":"1398/01/17 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 22:00","price":0},{"date":"1398/01/17 22:00","price":0},{"date":"1398/01/17 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 22:30","price":0},{"date":"1398/01/17 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 22:35","price":0},{"date":"1398/01/17 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 23:00","price":0},{"date":"1398/01/17 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 23:30","price":0},{"date":"1398/01/17 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/17 23:35","price":0},{"date":"1398/01/17 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399