کمترین: 
61.84
بیشترین: 
63.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.2
زمان: 
1/16 23:32
قیمت نفت سبک امروز 16 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 63.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 01:08","price":62.12},{"date":"1398/01/16 02:08","price":62.19},{"date":"1398/01/16 03:08","price":62.16},{"date":"1398/01/16 03:32","price":62.1},{"date":"1398/01/16 04:08","price":62.06},{"date":"1398/01/16 04:32","price":62},{"date":"1398/01/16 05:08","price":62.06},{"date":"1398/01/16 06:08","price":62.12},{"date":"1398/01/16 06:32","price":62.07},{"date":"1398/01/16 07:08","price":62.02},{"date":"1398/01/16 07:32","price":62.01},{"date":"1398/01/16 08:08","price":62.05},{"date":"1398/01/16 08:32","price":62.11},{"date":"1398/01/16 09:08","price":62.09},{"date":"1398/01/16 10:08","price":62.15},{"date":"1398/01/16 10:32","price":62.13},{"date":"1398/01/16 11:08","price":62.05},{"date":"1398/01/16 11:32","price":62.08},{"date":"1398/01/16 12:08","price":62.05},{"date":"1398/01/16 13:08","price":61.84},{"date":"1398/01/16 14:08","price":62.11},{"date":"1398/01/16 14:32","price":62.13},{"date":"1398/01/16 15:08","price":62.09},{"date":"1398/01/16 15:32","price":62.05},{"date":"1398/01/16 16:08","price":61.95},{"date":"1398/01/16 16:32","price":61.87},{"date":"1398/01/16 17:08","price":62.02},{"date":"1398/01/16 17:32","price":62.25},{"date":"1398/01/16 18:08","price":62.4},{"date":"1398/01/16 18:32","price":62.55},{"date":"1398/01/16 19:32","price":62.56},{"date":"1398/01/16 20:08","price":62.78},{"date":"1398/01/16 20:32","price":62.62},{"date":"1398/01/16 21:32","price":62.64},{"date":"1398/01/16 22:08","price":62.78},{"date":"1398/01/16 22:32","price":63.07},{"date":"1398/01/16 23:08","price":63.05},{"date":"1398/01/16 23:32","price":63.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398