کمترین: 
2.0034
بیشترین: 
2.0457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0442
زمان: 
1/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 2.0442 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 00:32","price":2.0116},{"date":"1398/01/16 01:08","price":2.0128},{"date":"1398/01/16 01:32","price":2.0118},{"date":"1398/01/16 02:08","price":2.0122},{"date":"1398/01/16 03:08","price":2.0116},{"date":"1398/01/16 03:32","price":2.0105},{"date":"1398/01/16 04:08","price":2.0101},{"date":"1398/01/16 04:32","price":2.0103},{"date":"1398/01/16 05:08","price":2.0107},{"date":"1398/01/16 05:32","price":2.0109},{"date":"1398/01/16 06:08","price":2.0118},{"date":"1398/01/16 06:32","price":2.0109},{"date":"1398/01/16 07:08","price":2.0106},{"date":"1398/01/16 07:32","price":2.0112},{"date":"1398/01/16 08:08","price":2.0118},{"date":"1398/01/16 08:32","price":2.0133},{"date":"1398/01/16 09:08","price":2.0126},{"date":"1398/01/16 10:08","price":2.013},{"date":"1398/01/16 10:32","price":2.0129},{"date":"1398/01/16 11:08","price":2.0114},{"date":"1398/01/16 11:32","price":2.0105},{"date":"1398/01/16 12:08","price":2.0091},{"date":"1398/01/16 13:08","price":2.0034},{"date":"1398/01/16 14:08","price":2.0112},{"date":"1398/01/16 14:32","price":2.0096},{"date":"1398/01/16 15:08","price":2.007},{"date":"1398/01/16 15:32","price":2.0056},{"date":"1398/01/16 16:08","price":2.0046},{"date":"1398/01/16 16:32","price":2.0034},{"date":"1398/01/16 17:08","price":2.0095},{"date":"1398/01/16 17:32","price":2.0107},{"date":"1398/01/16 18:08","price":2.0137},{"date":"1398/01/16 18:32","price":2.0202},{"date":"1398/01/16 19:08","price":2.0197},{"date":"1398/01/16 19:32","price":2.0223},{"date":"1398/01/16 20:08","price":2.0281},{"date":"1398/01/16 20:32","price":2.028},{"date":"1398/01/16 21:08","price":2.0269},{"date":"1398/01/16 21:32","price":2.0305},{"date":"1398/01/16 22:08","price":2.0366},{"date":"1398/01/16 22:32","price":2.0457},{"date":"1398/01/16 23:08","price":2.044},{"date":"1398/01/16 23:32","price":2.0442}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398