کمترین: 
2.633
بیشترین: 
2.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.663
زمان: 
1/16 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 2.663 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 00:08","price":2.641},{"date":"1398/01/16 00:32","price":2.64},{"date":"1398/01/16 01:08","price":2.643},{"date":"1398/01/16 01:32","price":2.641},{"date":"1398/01/16 02:08","price":2.643},{"date":"1398/01/16 03:08","price":2.64},{"date":"1398/01/16 03:32","price":2.641},{"date":"1398/01/16 04:08","price":2.639},{"date":"1398/01/16 04:32","price":2.637},{"date":"1398/01/16 05:08","price":2.639},{"date":"1398/01/16 06:32","price":2.641},{"date":"1398/01/16 07:08","price":2.639},{"date":"1398/01/16 07:32","price":2.64},{"date":"1398/01/16 08:08","price":2.643},{"date":"1398/01/16 08:32","price":2.641},{"date":"1398/01/16 09:08","price":2.64},{"date":"1398/01/16 09:32","price":2.639},{"date":"1398/01/16 10:08","price":2.638},{"date":"1398/01/16 11:32","price":2.639},{"date":"1398/01/16 12:08","price":2.636},{"date":"1398/01/16 13:08","price":2.634},{"date":"1398/01/16 14:08","price":2.635},{"date":"1398/01/16 14:32","price":2.633},{"date":"1398/01/16 15:08","price":2.635},{"date":"1398/01/16 15:32","price":2.636},{"date":"1398/01/16 16:08","price":2.638},{"date":"1398/01/16 16:32","price":2.639},{"date":"1398/01/16 17:08","price":2.643},{"date":"1398/01/16 17:32","price":2.646},{"date":"1398/01/16 18:08","price":2.649},{"date":"1398/01/16 18:32","price":2.655},{"date":"1398/01/16 19:08","price":2.654},{"date":"1398/01/16 19:32","price":2.651},{"date":"1398/01/16 20:08","price":2.654},{"date":"1398/01/16 20:32","price":2.67},{"date":"1398/01/16 21:08","price":2.662},{"date":"1398/01/16 21:32","price":2.665},{"date":"1398/01/16 22:08","price":2.663},{"date":"1398/01/16 23:08","price":2.667},{"date":"1398/01/16 23:32","price":2.663}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398