کمترین: 
1.9218
بیشترین: 
1.971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.971
زمان: 
1/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 16 فروردین 1398 , 1.971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 00:08","price":1.935},{"date":"1398/01/16 01:08","price":1.9339},{"date":"1398/01/16 01:32","price":1.9327},{"date":"1398/01/16 02:08","price":1.934},{"date":"1398/01/16 03:08","price":1.9335},{"date":"1398/01/16 03:32","price":1.9315},{"date":"1398/01/16 04:08","price":1.931},{"date":"1398/01/16 04:32","price":1.9294},{"date":"1398/01/16 05:08","price":1.9285},{"date":"1398/01/16 06:08","price":1.9295},{"date":"1398/01/16 06:32","price":1.9286},{"date":"1398/01/16 07:08","price":1.9285},{"date":"1398/01/16 07:32","price":1.9287},{"date":"1398/01/16 08:08","price":1.9295},{"date":"1398/01/16 08:32","price":1.93},{"date":"1398/01/16 10:08","price":1.9305},{"date":"1398/01/16 11:08","price":1.9285},{"date":"1398/01/16 11:32","price":1.928},{"date":"1398/01/16 12:08","price":1.9273},{"date":"1398/01/16 13:08","price":1.9242},{"date":"1398/01/16 14:08","price":1.9297},{"date":"1398/01/16 14:32","price":1.9295},{"date":"1398/01/16 15:08","price":1.9284},{"date":"1398/01/16 15:32","price":1.9286},{"date":"1398/01/16 16:08","price":1.927},{"date":"1398/01/16 16:32","price":1.9218},{"date":"1398/01/16 17:08","price":1.9265},{"date":"1398/01/16 17:32","price":1.9317},{"date":"1398/01/16 18:08","price":1.937},{"date":"1398/01/16 18:32","price":1.9455},{"date":"1398/01/16 19:08","price":1.944},{"date":"1398/01/16 19:32","price":1.949},{"date":"1398/01/16 20:08","price":1.9567},{"date":"1398/01/16 20:32","price":1.9565},{"date":"1398/01/16 21:08","price":1.9538},{"date":"1398/01/16 21:32","price":1.958},{"date":"1398/01/16 22:08","price":1.964},{"date":"1398/01/16 22:32","price":1.9709},{"date":"1398/01/16 23:08","price":1.9705},{"date":"1398/01/16 23:32","price":1.971}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398