کمترین: 
611.88
بیشترین: 
624.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
623.88
زمان: 
1/16 23:32
قیمت گازوئیل امروز 16 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 623.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 00:08","price":614.88},{"date":"1398/01/16 00:32","price":614.63},{"date":"1398/01/16 01:08","price":614.88},{"date":"1398/01/16 01:32","price":614.63},{"date":"1398/01/16 02:08","price":614.88},{"date":"1398/01/16 05:08","price":614.25},{"date":"1398/01/16 05:32","price":614.5},{"date":"1398/01/16 06:08","price":614.75},{"date":"1398/01/16 06:32","price":614.38},{"date":"1398/01/16 08:32","price":614.88},{"date":"1398/01/16 10:08","price":615},{"date":"1398/01/16 10:32","price":614.88},{"date":"1398/01/16 11:08","price":614.38},{"date":"1398/01/16 12:08","price":613.63},{"date":"1398/01/16 13:08","price":611.88},{"date":"1398/01/16 14:08","price":614.25},{"date":"1398/01/16 14:32","price":613.88},{"date":"1398/01/16 15:08","price":613.63},{"date":"1398/01/16 15:32","price":613.38},{"date":"1398/01/16 16:08","price":613.13},{"date":"1398/01/16 16:32","price":612.38},{"date":"1398/01/16 17:08","price":614.38},{"date":"1398/01/16 17:32","price":615.13},{"date":"1398/01/16 18:08","price":615.88},{"date":"1398/01/16 18:32","price":617.75},{"date":"1398/01/16 19:08","price":617.38},{"date":"1398/01/16 19:32","price":618.13},{"date":"1398/01/16 20:08","price":619.63},{"date":"1398/01/16 20:32","price":619.38},{"date":"1398/01/16 21:32","price":620},{"date":"1398/01/16 22:08","price":622},{"date":"1398/01/16 22:32","price":624.13},{"date":"1398/01/16 23:08","price":623.63},{"date":"1398/01/16 23:32","price":623.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398