کمترین: 
68.95
بیشترین: 
70.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.39
زمان: 
1/16 23:32
قیمت نفت برنت امروز 16 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 70.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 00:08","price":69.28},{"date":"1398/01/16 01:08","price":69.25},{"date":"1398/01/16 01:32","price":69.23},{"date":"1398/01/16 02:08","price":69.28},{"date":"1398/01/16 02:32","price":69.3},{"date":"1398/01/16 03:08","price":69.29},{"date":"1398/01/16 05:08","price":69.15},{"date":"1398/01/16 06:08","price":69.2},{"date":"1398/01/16 06:32","price":69.16},{"date":"1398/01/16 07:08","price":69.13},{"date":"1398/01/16 07:32","price":69.18},{"date":"1398/01/16 08:08","price":69.19},{"date":"1398/01/16 08:32","price":69.28},{"date":"1398/01/16 09:08","price":69.24},{"date":"1398/01/16 09:32","price":69.25},{"date":"1398/01/16 10:08","price":69.27},{"date":"1398/01/16 11:08","price":69.2},{"date":"1398/01/16 11:32","price":69.21},{"date":"1398/01/16 12:08","price":69.17},{"date":"1398/01/16 13:08","price":68.95},{"date":"1398/01/16 14:08","price":69.31},{"date":"1398/01/16 14:32","price":69.28},{"date":"1398/01/16 15:08","price":69.22},{"date":"1398/01/16 15:32","price":69.19},{"date":"1398/01/16 16:08","price":69.13},{"date":"1398/01/16 16:32","price":69.03},{"date":"1398/01/16 17:08","price":69.27},{"date":"1398/01/16 17:32","price":69.33},{"date":"1398/01/16 18:08","price":69.45},{"date":"1398/01/16 18:32","price":69.72},{"date":"1398/01/16 19:08","price":69.69},{"date":"1398/01/16 20:08","price":69.92},{"date":"1398/01/16 20:32","price":69.94},{"date":"1398/01/16 21:08","price":69.88},{"date":"1398/01/16 21:32","price":69.92},{"date":"1398/01/16 22:08","price":70.1},{"date":"1398/01/16 22:32","price":70.35},{"date":"1398/01/16 23:08","price":70.34},{"date":"1398/01/16 23:32","price":70.39}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398