کمترین: 
1854500
بیشترین: 
1856500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1855500
زمان: 
1/15 16:00
قیمت آبشده جهانی امروز 15 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1855500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 14:00","price":1854500},{"date":"1398/01/15 15:00","price":1856500},{"date":"1398/01/15 16:00","price":1855500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398