کمترین: 
1855000
بیشترین: 
1857000
قیمت تقلبی: 
1856000
زمان: 
1/15 16:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 15 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1856000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 14:00","price":1855000},{"date":"1398/01/15 15:00","price":1857000},{"date":"1398/01/15 16:00","price":1856000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399