کمترین: 
1854000
بیشترین: 
1856000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1855000
زمان: 
1/15 16:00
قیمت آبشده نقدی امروز 15 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 14:00","price":1854000},{"date":"1398/01/15 15:00","price":1856000},{"date":"1398/01/15 16:00","price":1855000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399