کمترین: 
1855000
بیشترین: 
1856000
قیمت تقلبی: 
1855000
زمان: 
1/15 16:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 15 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 13:00","price":1856000},{"date":"1398/01/15 16:00","price":1855000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398