کمترین: 
2054940
بیشترین: 
2056260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2056260
زمان: 
1/15 14:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 15 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 2056260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 13:00","price":2054940},{"date":"1398/01/15 14:00","price":2056260}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398