کمترین: 
34736
بیشترین: 
34766
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34766
زمان: 
1/15 15:00
قیمت دینار بحرین امروز 15 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 34766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":34736},{"date":"1398/01/15 13:00","price":34757},{"date":"1398/01/15 14:00","price":34743},{"date":"1398/01/15 15:00","price":34766}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399