کمترین: 
34140
بیشترین: 
34166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34166
زمان: 
1/15 15:00
قیمت ریال عمان امروز 15 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 34166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":34140},{"date":"1398/01/15 13:00","price":34158},{"date":"1398/01/15 14:00","price":34141},{"date":"1398/01/15 15:00","price":34166}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398