کمترین: 
43312
بیشترین: 
43350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43350
زمان: 
1/15 15:00
قیمت دینار کویت امروز 15 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 43350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":43314},{"date":"1398/01/15 13:00","price":43312},{"date":"1398/01/15 14:00","price":43320},{"date":"1398/01/15 15:00","price":43350}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398