کمترین: 
2.638
بیشترین: 
2.684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.643
زمان: 
1/15 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 15 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 2.643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:08","price":2.675},{"date":"1398/01/15 01:32","price":2.673},{"date":"1398/01/15 03:08","price":2.674},{"date":"1398/01/15 03:32","price":2.675},{"date":"1398/01/15 04:32","price":2.676},{"date":"1398/01/15 05:08","price":2.679},{"date":"1398/01/15 06:32","price":2.678},{"date":"1398/01/15 07:08","price":2.675},{"date":"1398/01/15 07:32","price":2.676},{"date":"1398/01/15 08:32","price":2.678},{"date":"1398/01/15 09:32","price":2.675},{"date":"1398/01/15 11:08","price":2.678},{"date":"1398/01/15 11:32","price":2.679},{"date":"1398/01/15 12:08","price":2.683},{"date":"1398/01/15 13:08","price":2.681},{"date":"1398/01/15 13:32","price":2.683},{"date":"1398/01/15 14:08","price":2.684},{"date":"1398/01/15 14:32","price":2.681},{"date":"1398/01/15 15:08","price":2.683},{"date":"1398/01/15 15:32","price":2.679},{"date":"1398/01/15 16:08","price":2.672},{"date":"1398/01/15 16:32","price":2.67},{"date":"1398/01/15 17:08","price":2.674},{"date":"1398/01/15 17:32","price":2.672},{"date":"1398/01/15 19:32","price":2.648},{"date":"1398/01/15 20:08","price":2.638},{"date":"1398/01/15 20:32","price":2.64},{"date":"1398/01/15 21:08","price":2.643},{"date":"1398/01/15 21:32","price":2.641},{"date":"1398/01/15 22:08","price":2.639},{"date":"1398/01/15 22:32","price":2.64},{"date":"1398/01/15 23:08","price":2.643}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398