کمترین: 
1.9345
بیشترین: 
1.9525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9365
زمان: 
1/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1.9365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:08","price":1.9496},{"date":"1398/01/15 01:08","price":1.95},{"date":"1398/01/15 01:32","price":1.9515},{"date":"1398/01/15 02:08","price":1.952},{"date":"1398/01/15 03:08","price":1.9515},{"date":"1398/01/15 03:32","price":1.9525},{"date":"1398/01/15 04:08","price":1.9502},{"date":"1398/01/15 04:32","price":1.9495},{"date":"1398/01/15 05:32","price":1.948},{"date":"1398/01/15 06:08","price":1.9475},{"date":"1398/01/15 06:32","price":1.9485},{"date":"1398/01/15 07:08","price":1.9495},{"date":"1398/01/15 07:32","price":1.9505},{"date":"1398/01/15 08:08","price":1.9475},{"date":"1398/01/15 09:08","price":1.947},{"date":"1398/01/15 09:32","price":1.9465},{"date":"1398/01/15 10:08","price":1.947},{"date":"1398/01/15 10:32","price":1.9465},{"date":"1398/01/15 11:08","price":1.9485},{"date":"1398/01/15 11:32","price":1.9465},{"date":"1398/01/15 12:08","price":1.9415},{"date":"1398/01/15 13:08","price":1.9359},{"date":"1398/01/15 13:32","price":1.9345},{"date":"1398/01/15 14:08","price":1.935},{"date":"1398/01/15 14:32","price":1.9345},{"date":"1398/01/15 15:08","price":1.9399},{"date":"1398/01/15 15:32","price":1.9437},{"date":"1398/01/15 16:08","price":1.9455},{"date":"1398/01/15 16:32","price":1.9484},{"date":"1398/01/15 17:08","price":1.9465},{"date":"1398/01/15 17:32","price":1.9445},{"date":"1398/01/15 18:08","price":1.9385},{"date":"1398/01/15 18:32","price":1.9395},{"date":"1398/01/15 19:08","price":1.9405},{"date":"1398/01/15 19:32","price":1.9358},{"date":"1398/01/15 20:08","price":1.943},{"date":"1398/01/15 20:32","price":1.9482},{"date":"1398/01/15 21:08","price":1.942},{"date":"1398/01/15 21:32","price":1.943},{"date":"1398/01/15 22:08","price":1.9404},{"date":"1398/01/15 22:32","price":1.9519},{"date":"1398/01/15 23:08","price":1.9418},{"date":"1398/01/15 23:32","price":1.9365}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399