کمترین: 
608.88
بیشترین: 
619.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.75
زمان: 
1/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 614.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:08","price":613.63},{"date":"1398/01/15 01:08","price":613.75},{"date":"1398/01/15 01:32","price":613.88},{"date":"1398/01/15 05:08","price":613.38},{"date":"1398/01/15 05:32","price":612.63},{"date":"1398/01/15 06:08","price":612.5},{"date":"1398/01/15 06:32","price":612.75},{"date":"1398/01/15 07:32","price":613},{"date":"1398/01/15 08:08","price":612.25},{"date":"1398/01/15 09:08","price":612.5},{"date":"1398/01/15 10:08","price":613},{"date":"1398/01/15 10:32","price":612.75},{"date":"1398/01/15 11:08","price":613},{"date":"1398/01/15 11:32","price":612.5},{"date":"1398/01/15 12:08","price":611.13},{"date":"1398/01/15 12:32","price":611.63},{"date":"1398/01/15 13:08","price":608.88},{"date":"1398/01/15 13:32","price":609.75},{"date":"1398/01/15 14:08","price":609.63},{"date":"1398/01/15 14:32","price":610.13},{"date":"1398/01/15 15:08","price":611.63},{"date":"1398/01/15 15:32","price":612.38},{"date":"1398/01/15 16:32","price":613.88},{"date":"1398/01/15 17:08","price":615.63},{"date":"1398/01/15 17:32","price":616.13},{"date":"1398/01/15 18:08","price":613.88},{"date":"1398/01/15 18:32","price":614.13},{"date":"1398/01/15 19:08","price":614.38},{"date":"1398/01/15 19:32","price":614.25},{"date":"1398/01/15 20:08","price":616.88},{"date":"1398/01/15 20:32","price":617.88},{"date":"1398/01/15 21:08","price":617.63},{"date":"1398/01/15 21:32","price":618.63},{"date":"1398/01/15 22:08","price":617.88},{"date":"1398/01/15 22:32","price":619.13},{"date":"1398/01/15 23:08","price":616.38},{"date":"1398/01/15 23:32","price":614.75}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398