کمترین: 
1.9929
بیشترین: 
2.0287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0125
زمان: 
1/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 2.0125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:08","price":2.0077},{"date":"1398/01/15 01:08","price":2.008},{"date":"1398/01/15 01:32","price":2.0088},{"date":"1398/01/15 03:08","price":2.0064},{"date":"1398/01/15 03:32","price":2.008},{"date":"1398/01/15 04:08","price":2.0079},{"date":"1398/01/15 04:32","price":2.0073},{"date":"1398/01/15 05:08","price":2.0065},{"date":"1398/01/15 05:32","price":2.0048},{"date":"1398/01/15 06:08","price":2.0046},{"date":"1398/01/15 06:32","price":2.0051},{"date":"1398/01/15 07:08","price":2.0052},{"date":"1398/01/15 07:32","price":2.0061},{"date":"1398/01/15 08:08","price":2.0038},{"date":"1398/01/15 08:32","price":2.0041},{"date":"1398/01/15 09:08","price":2.0046},{"date":"1398/01/15 09:32","price":2.0045},{"date":"1398/01/15 10:08","price":2.0057},{"date":"1398/01/15 10:32","price":2.0052},{"date":"1398/01/15 11:08","price":2.0058},{"date":"1398/01/15 11:32","price":2.0042},{"date":"1398/01/15 12:08","price":2.0004},{"date":"1398/01/15 12:32","price":2.0014},{"date":"1398/01/15 13:08","price":1.9929},{"date":"1398/01/15 13:32","price":1.9951},{"date":"1398/01/15 14:08","price":1.9944},{"date":"1398/01/15 14:32","price":1.9956},{"date":"1398/01/15 15:08","price":2.0019},{"date":"1398/01/15 15:32","price":2.0044},{"date":"1398/01/15 16:08","price":2.005},{"date":"1398/01/15 16:32","price":2.0082},{"date":"1398/01/15 17:08","price":2.0146},{"date":"1398/01/15 17:32","price":2.0168},{"date":"1398/01/15 18:08","price":2.0075},{"date":"1398/01/15 18:32","price":2.011},{"date":"1398/01/15 19:08","price":2.0107},{"date":"1398/01/15 19:32","price":2.0098},{"date":"1398/01/15 20:08","price":2.0189},{"date":"1398/01/15 20:32","price":2.0231},{"date":"1398/01/15 21:08","price":2.0218},{"date":"1398/01/15 21:32","price":2.0267},{"date":"1398/01/15 22:08","price":2.0248},{"date":"1398/01/15 22:32","price":2.0287},{"date":"1398/01/15 23:08","price":2.0142},{"date":"1398/01/15 23:32","price":2.0125}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398