کمترین: 
68.91
بیشترین: 
69.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.3
زمان: 
1/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 69.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:08","price":69.35},{"date":"1398/01/15 01:08","price":69.46},{"date":"1398/01/15 01:32","price":69.48},{"date":"1398/01/15 02:08","price":69.52},{"date":"1398/01/15 02:32","price":69.53},{"date":"1398/01/15 05:08","price":69.38},{"date":"1398/01/15 05:32","price":69.29},{"date":"1398/01/15 06:08","price":69.27},{"date":"1398/01/15 06:32","price":69.34},{"date":"1398/01/15 07:08","price":69.38},{"date":"1398/01/15 07:32","price":69.39},{"date":"1398/01/15 08:08","price":69.25},{"date":"1398/01/15 08:32","price":69.28},{"date":"1398/01/15 09:08","price":69.27},{"date":"1398/01/15 09:32","price":69.28},{"date":"1398/01/15 11:08","price":69.32},{"date":"1398/01/15 11:32","price":69.22},{"date":"1398/01/15 12:08","price":69.06},{"date":"1398/01/15 12:32","price":69.16},{"date":"1398/01/15 13:08","price":68.91},{"date":"1398/01/15 13:32","price":69.02},{"date":"1398/01/15 14:08","price":69.11},{"date":"1398/01/15 14:32","price":69.09},{"date":"1398/01/15 15:08","price":69.34},{"date":"1398/01/15 15:32","price":69.44},{"date":"1398/01/15 16:08","price":69.47},{"date":"1398/01/15 16:32","price":69.66},{"date":"1398/01/15 17:08","price":69.6},{"date":"1398/01/15 17:32","price":69.67},{"date":"1398/01/15 18:08","price":69.47},{"date":"1398/01/15 18:32","price":69.49},{"date":"1398/01/15 19:08","price":69.35},{"date":"1398/01/15 19:32","price":69.33},{"date":"1398/01/15 20:08","price":69.65},{"date":"1398/01/15 20:32","price":69.83},{"date":"1398/01/15 21:08","price":69.75},{"date":"1398/01/15 21:32","price":69.8},{"date":"1398/01/15 22:08","price":69.78},{"date":"1398/01/15 22:32","price":69.99},{"date":"1398/01/15 23:08","price":69.62},{"date":"1398/01/15 23:32","price":69.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398