کمترین: 
62.14
بیشترین: 
62.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.14
زمان: 
1/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 62.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:08","price":62.41},{"date":"1398/01/15 01:08","price":62.48},{"date":"1398/01/15 01:32","price":62.5},{"date":"1398/01/15 02:08","price":62.48},{"date":"1398/01/15 03:08","price":62.45},{"date":"1398/01/15 03:32","price":62.48},{"date":"1398/01/15 04:08","price":62.46},{"date":"1398/01/15 04:32","price":62.4},{"date":"1398/01/15 05:08","price":62.41},{"date":"1398/01/15 05:32","price":62.35},{"date":"1398/01/15 06:08","price":62.34},{"date":"1398/01/15 06:32","price":62.42},{"date":"1398/01/15 07:08","price":62.44},{"date":"1398/01/15 07:32","price":62.42},{"date":"1398/01/15 08:08","price":62.34},{"date":"1398/01/15 09:08","price":62.36},{"date":"1398/01/15 10:08","price":62.37},{"date":"1398/01/15 10:32","price":62.36},{"date":"1398/01/15 11:08","price":62.41},{"date":"1398/01/15 11:32","price":62.34},{"date":"1398/01/15 12:08","price":62.27},{"date":"1398/01/15 12:32","price":62.34},{"date":"1398/01/15 13:08","price":62.18},{"date":"1398/01/15 13:32","price":62.24},{"date":"1398/01/15 14:08","price":62.27},{"date":"1398/01/15 14:32","price":62.29},{"date":"1398/01/15 15:08","price":62.45},{"date":"1398/01/15 15:32","price":62.62},{"date":"1398/01/15 16:08","price":62.65},{"date":"1398/01/15 16:32","price":62.73},{"date":"1398/01/15 17:08","price":62.61},{"date":"1398/01/15 17:32","price":62.62},{"date":"1398/01/15 18:08","price":62.45},{"date":"1398/01/15 18:32","price":62.39},{"date":"1398/01/15 19:08","price":62.16},{"date":"1398/01/15 19:32","price":62.27},{"date":"1398/01/15 20:08","price":62.56},{"date":"1398/01/15 20:32","price":62.62},{"date":"1398/01/15 21:08","price":62.51},{"date":"1398/01/15 21:32","price":62.61},{"date":"1398/01/15 22:08","price":62.55},{"date":"1398/01/15 22:32","price":62.73},{"date":"1398/01/15 23:08","price":62.27},{"date":"1398/01/15 23:32","price":62.14}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398