کمترین: 
608.75
بیشترین: 
617.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
612.88
زمان: 
1/14 23:08
قیمت گازوئیل امروز 14 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 612.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:32","price":615.38},{"date":"1398/01/14 01:08","price":614.75},{"date":"1398/01/14 01:32","price":614.88},{"date":"1398/01/14 02:08","price":615.13},{"date":"1398/01/14 05:08","price":615.5},{"date":"1398/01/14 05:32","price":615.88},{"date":"1398/01/14 06:08","price":615.75},{"date":"1398/01/14 06:32","price":615.63},{"date":"1398/01/14 07:08","price":615.5},{"date":"1398/01/14 07:32","price":615.75},{"date":"1398/01/14 08:08","price":615.25},{"date":"1398/01/14 09:08","price":615.13},{"date":"1398/01/14 09:32","price":615.5},{"date":"1398/01/14 10:08","price":615.63},{"date":"1398/01/14 10:32","price":615.88},{"date":"1398/01/14 11:08","price":616.25},{"date":"1398/01/14 12:08","price":616.13},{"date":"1398/01/14 13:08","price":617.88},{"date":"1398/01/14 13:32","price":615.63},{"date":"1398/01/14 14:08","price":615.13},{"date":"1398/01/14 14:32","price":615.88},{"date":"1398/01/14 15:08","price":615.38},{"date":"1398/01/14 15:32","price":615.63},{"date":"1398/01/14 16:08","price":615.88},{"date":"1398/01/14 16:32","price":615.38},{"date":"1398/01/14 17:08","price":615.13},{"date":"1398/01/14 17:32","price":616.13},{"date":"1398/01/14 18:08","price":614.13},{"date":"1398/01/14 19:08","price":613.63},{"date":"1398/01/14 20:08","price":611.25},{"date":"1398/01/14 21:08","price":611.38},{"date":"1398/01/14 21:32","price":608.75},{"date":"1398/01/14 22:08","price":609.75},{"date":"1398/01/14 23:08","price":612.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398