کمترین: 
2.663
بیشترین: 
2.692
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.676
زمان: 
1/14 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 14 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 2.676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:08","price":2.692},{"date":"1398/01/14 00:32","price":2.689},{"date":"1398/01/14 01:08","price":2.688},{"date":"1398/01/14 01:32","price":2.689},{"date":"1398/01/14 03:08","price":2.688},{"date":"1398/01/14 04:08","price":2.689},{"date":"1398/01/14 04:32","price":2.688},{"date":"1398/01/14 06:32","price":2.687},{"date":"1398/01/14 07:08","price":2.688},{"date":"1398/01/14 08:32","price":2.687},{"date":"1398/01/14 09:08","price":2.688},{"date":"1398/01/14 10:08","price":2.683},{"date":"1398/01/14 10:32","price":2.684},{"date":"1398/01/14 11:08","price":2.683},{"date":"1398/01/14 12:08","price":2.681},{"date":"1398/01/14 13:08","price":2.678},{"date":"1398/01/14 13:32","price":2.684},{"date":"1398/01/14 14:08","price":2.686},{"date":"1398/01/14 14:32","price":2.684},{"date":"1398/01/14 15:08","price":2.68},{"date":"1398/01/14 15:32","price":2.686},{"date":"1398/01/14 16:08","price":2.681},{"date":"1398/01/14 16:32","price":2.683},{"date":"1398/01/14 17:08","price":2.672},{"date":"1398/01/14 17:32","price":2.67},{"date":"1398/01/14 18:08","price":2.675},{"date":"1398/01/14 19:08","price":2.667},{"date":"1398/01/14 20:08","price":2.663},{"date":"1398/01/14 21:08","price":2.675},{"date":"1398/01/14 21:32","price":2.68},{"date":"1398/01/14 22:08","price":2.684},{"date":"1398/01/14 23:08","price":2.676}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398