کمترین: 
1.9265
بیشترین: 
1.9478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9478
زمان: 
1/14 23:08
قیمت بنزین امروز 14 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 14 فروردین 1398 , 1.9478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:08","price":1.9298},{"date":"1398/01/14 00:32","price":1.9295},{"date":"1398/01/14 01:08","price":1.9281},{"date":"1398/01/14 01:32","price":1.9265},{"date":"1398/01/14 04:32","price":1.9275},{"date":"1398/01/14 05:08","price":1.9295},{"date":"1398/01/14 05:32","price":1.9325},{"date":"1398/01/14 06:08","price":1.9335},{"date":"1398/01/14 07:32","price":1.9355},{"date":"1398/01/14 08:08","price":1.934},{"date":"1398/01/14 08:32","price":1.9345},{"date":"1398/01/14 09:08","price":1.9335},{"date":"1398/01/14 09:32","price":1.9336},{"date":"1398/01/14 10:08","price":1.9335},{"date":"1398/01/14 11:08","price":1.9365},{"date":"1398/01/14 12:08","price":1.935},{"date":"1398/01/14 13:08","price":1.9395},{"date":"1398/01/14 13:32","price":1.9351},{"date":"1398/01/14 14:08","price":1.9326},{"date":"1398/01/14 14:32","price":1.9339},{"date":"1398/01/14 15:08","price":1.932},{"date":"1398/01/14 15:32","price":1.9331},{"date":"1398/01/14 16:08","price":1.933},{"date":"1398/01/14 16:32","price":1.9315},{"date":"1398/01/14 17:08","price":1.9329},{"date":"1398/01/14 17:32","price":1.9345},{"date":"1398/01/14 18:08","price":1.936},{"date":"1398/01/14 19:08","price":1.9335},{"date":"1398/01/14 20:08","price":1.927},{"date":"1398/01/14 21:08","price":1.9408},{"date":"1398/01/14 21:32","price":1.9364},{"date":"1398/01/14 22:08","price":1.9383},{"date":"1398/01/14 23:08","price":1.9478}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398